Hathajoga.eu

SEBEPOZNÁNÍ A SEBEREALIZACE

Když soustředíme pozornost na původ myšlenky, myšlenkový proces
samotný zanikne. Vznikne tak přerušení, které je často příjemné, a proces
začne znovu. Když se odvrátíme od vnějšího světa a užíváme si bezpředmět-
né blaženosti, mysl sama cítí, že vnější svět jsou pouze koncepty. Než dosáh-
neme tohoto stavu uspokojení, mysl je neustále napadána počitky, které se ji
snaží uspokojit, ale pokud pozorujeme počitky s obrácenou pozorností
dovnitř, jejich síla začne slábnout. Pokud zažije člověk vnitřní blaženost, vněj-
ší štěstí ztrácí své kouzlo. Ten, který pocítil toto niterné blaho, je přirozeně
milující a nemá v sobě závist. Je spokojený a šťastný, když druzí prosperují,
přátelský, nevinný a oproštěný od podvodných myšlenek. Takový člověk je
vskutku pln krásy a úžasu. A tak pravím, že ten, kdo si uvědomil své vlastní
„Já“, nemůže nikdy uškodit druhému.
BOŽSKÝ ŽIVOT A NEJVYŠŠÍ JÁ 
S otevřenou láskou a oddaností se odevzdává oddaný Bohu. A když je mu jako
požehnání dána vize a milost, cítí se navždy šťastný v jeho přítomnosti a tato
neustálá přítomnost je spojuje. Když bhakta hledá nejvyšší Já, vzdá se všech
vztahů ve svém životě. Od nejmenších a nejmalichernějších až po ty nejdražší.
A tak rozloučen se vším, co ho spojovalo se světem, nachází přítele v sobě
samém, ve svém pravém a nejvyšším Já. A tak ten, kdo dosáhl naprostého
vysvobození, je každým milován, protože každý v sobě nese neposkvrněnou
zářící duši, ačkoli si toho nemusí být vědom.
V tomto světě nesmírných rozdílů, různé bytosti trpí různými neduhy. Avšak
ne každý je připraven vzdát se své tělesné schránky, i když úpí fyzickou a dušev-
ní bolestí. Pokud tomu tak opravdu je, pak by lidé neměli být tak krátkozrací
a vyhýbat se svému zachránci, kterým je jejich osvícená duše.
Překypující nádrž blaženosti, Bohem omámená duše na lidi přenáší jen
radost svým milujícím světlem. Člověk, jehož duše trpí, najde úlevu u takovéto
bytosti. On je jako voda v jezeře, která dává vláhu stromům rostoucím po jeho
břehu a živí trávu a pole, která se rozpínají do dáli. Tak dává světec radost
a povzbuzení těm, kdož u něj stojí.
Šrí Nisargadatta Maharadž - Sebepoznání a Seberealizace
www.advaita.cz