Hathajoga.eu

DUŠE, SVĚT, BRAHMA A SEBEREALIZACE

Vědomí jedné bytosti, celého světa a podpůrné primární síly jsou prožívány
všechny naráz. Být si vědom své vlastní bytosti tu neznamená fyzické uvědomě-
ní si sebe sama jako individua, ale zahrnuje v sobě záhadnost života. Před tímto
uvědoměním, ve slepotě člověku vlastní, tu není zkušenost brahmana, avšak
v momentu, kdy si je člověk vědom bytí, je si také přímo vědom světa a brahma-
na. Ve fázi před tímto kosmickým vědomím jsou pojem „Já“ a zkušenosti k němu
náležející omezeny na světský život. Tento světský život začíná zrozením a končí
Šrí Nisargadatta Maharadž - Sebepoznání a Seberealizace
www.advaita.cz